شرکت تولیدی پایدارفرد

مدیریت ارشد شرکت با تاكيد بر نگرش جلب رضايت مشتریان ، بهبود مستمر ، رعایت کلیه الزامات محصول و سایر الزامات قانونی آخرین ویرایش استاندارد تجهیزات پزشکی-سیستم مدیریت مدیریت کیفیت- الزامات برای تعیین مقررات را به عنوان مدل اجرايي انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش مي نمايد. لذا در اين راستا چشم انداز، ماموریت و اهداف کلان سازمان را در چهارچوب ارزش هاي سازمانی به شرح ذیل سرلوحه كار قرار دادیم.

نمونه کار طراحی وب سایت شرکت تولیدی پایدارفرد