آموزش طراحی سایت

دامین یا دامنه چیست؟

دامین یا دامنه به نامی اختصاصی برای آدرس هر وب سایت میگویند. برای مثال: www.yahoo.com یا http://yahoo.com هر وب سایت مانند یه واحد مسکونی باید یک آدرس و مشخصات یکتای…
فهرست